Het ontstaan van Connect2Work

Connect2Work ontstond vanuit de vaststelling dat een grote groep hoogopgeleide anderstaligen in Vlaanderen het moeilijk heeft om werk te vinden op niveau. HIVA-KU Leuven, VDAB en Antwerps integratiecentrum de8 (nu atlas, integratie & inburgering Antwerpen) startten een project op met de steun van het Europees Sociaal Fonds, de Koning Boudewijnstichting en Accenture. Tussen 2014 en 2015 werd het mentoringtraject ontwikkeld en uitgetest in Antwerpen.

40% van de mentees vond tijdens of meteen na het mentoringtraject werk op niveau. Andere mentees kregen de kans om stage te lopen of opleidingen te volgen. Mentees geven aan dat ze een betere kennis hebben van: de sector, de kanalen om werk te vinden, het opmaken van een kwalitatieve CV en motivatiebrief, de verwachtingen van functies, eigen competenties. Mentoren krijgen een beter zicht op de drempels en talenten van de mentees, komen in contact met gedreven en interessante profielen en halen persoonlijke voldoening uit de coachingsmomenten.

Connect2Work werd ESF-ambassadeur 2016.


Wie zijn de partners binnen Connect2Work?

HIVA
Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving is een multidisciplinaire onderzoeksinstelling verbonden aan de KU Leuven. Het is gespecialiseerd in wetenschappelijk en beleidsondersteunend onderzoek. Via publicaties, het organiseren van talrijke vormingsinitiatieven zoals seminaries, conferenties en workshops en het verlenen van advies en expertise op maat, verspreiden ze de kennis en inzichten verworven uit onderzoek. Meer info.

VDAB is de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. VDAB staat binnen Connect2Work voornamelijk in voor de toeleiding van mentees. Meer info.

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen is het expertisecentrum van de stad Antwerpen op vlak van diversiteit. Atlas werkt zowel voor inburgeraars en anderstaligen, organisaties en bedrijven die vragen hebben over taal, diversiteit en integratie en de brede Antwerpse samenleving. Je kan bij Atlas terecht voor inburgeringstrajecten, info over Nederlands leren en oefenen, ondersteuning bij het omgaan met etnisch-culturele diversiteit en het voeren van een taalbeleid, sociaal tolken en vertalen, juridische dienstverlening over verblijf en rechtspositie. Atlas heeft een ontmoetingsuimte met expo's, debat en activiteiten over diversiteit en stedelijkheid.
Binnen Atlas  staat Connect2Work in voor de screening, matching van mentoren en mentees, begeleiding en opvolging van de mentoringtrajecten.
Meer info.

Het Agentschap Integratie en Inburgering is een Vlaams overheidsagentschap dat samenwerkt met lokale besturen, organisaties en burgers om beter om te gaan met de uitdagingen rond migratie. Je kan bij het Agentschap Integratie en inburgering terecht voor juridische dienstverlening rond vreemdelingenrecht en internationaal familierecht, vragen rond integratie, inburgeringstrajecten, een toeleiding naar een cursus Nederlands en sociaal tolken en vertalers. Het Agentschap voor het C2W-project uit in de provincie Antwerpen.

Ga naar boven